Strona główna
Dla klienta
Rozliczenia i płatności

Rozliczenia i płatnościSposób dokonywania rozliczeń wynika z „Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków” zawartej z Odbiorcami Usług.

Rozliczenia za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków dokonywane są w cyklach trzymiesięcznych dla Odbiorców Instytucjonalnych oraz w cyklach półrocznych dla Odbiorców Indywidualnych.
 
W okresach pomiędzy odczytami wystawiane są faktury zaliczkowe za usługi, które zostały już dostarczone, naliczane na podstawie dotychczasowego zużycia wody i odebranych ścieków. Rozliczenie zaliczek odbywa się w fakturze rozliczeniowej, po dokonaniu odczytów wodomierzy głównych.

W przypadku nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub okresowego braku możliwości odczytu (jeżeli umowa nie stanowi inaczej), ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub brakiem możliwości jego odczytu. Gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza głównego lub braku możliwości jego odczytu.
 
Pierwsza i ostatnia faktura dotycząca zawarcia lub rozwiązania umowy jest wysyłana do Odbiorcy Usług listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ponadto faktury, refaktury, noty księgowe lub noty odsetkowe zawierające kwotę do zapłaty od 2 000,00 zł do 5 000,00 zł są przekazywane Odbiorcy Usług listem poleconym, a powyżej 5 000,00 zł listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.